Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fraudehelpdesk

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelnemers van de Fraudehelpdesk.

1. Begrippen

1.1. Deelnemer: een organisatie of instelling – hieronder ook vallend leden van de bij de Fraudehelpdesk aangesloten brancheorganisaties – die zich bij de Fraudehelpdesk heeft aangemeld als deelnemer via het online deelnameformulier.
1.2. Deelnamepakket: de Fraudehelpdesk biedt verschillende deelnamepakketten aan. Per geboden pakket worden verschillende tarieven gehanteerd die corresponderen aan de door de Fraudehelpdesk verleende diensten.
1.3. Deelnameformulier: organisaties, instellingen en brancheleden kunnen zich middels het online deelnameformulier aanmelden als deelnemer bij de Fraudehelpdesk.
1.4. Deelnemersbijdrage: de bijdrage die door de Fraudehelpdesk in rekening wordt gebracht voor de geleverde diensten. Raadpleeg de website voor de actuele tarieven, onder voorbehoud van prijswijzigingen.
1.5. Meldformulier: een online formulier waarmee een officiële melding kan worden gemaakt bij de Fraudehelpdesk.
1.6. Correspondentie: alle mail- en/of briefwisselingen van en naar het advertentiebureau (en incassobureau) waar de organisatie/instelling of branche lid een geschil mee heeft.
1.7. Dossier: van een dossier is sprake indien door de organisatie/instelling of branche lid een officiële en onderbouwde melding is gedaan over een advertentiebureau waarmee men een juridisch geschil heeft. De melding dient tevens door de organisatie/instelling of branche lid te zijn aangevuld met alle relevante correspondentie met betrekking tot het gemelde geschil.

2. Voorwaarden behandeling dossier

2.1. Afhankelijk van het gekozen deelnamepakket, verstrekt de Fraudehelpdesk voorbeeldbrieven aan deelnemers. Raadpleeg de website voor meer informatie over de deelnamepakketten.
2.2. Alleen dossiers van deelnemers met betrekking tot een bij de Fraudehelpdesk bekend staand advertentiebureau kunnen in behandeling worden genomen. Voorwaarde is dat facturen afkomstig van onderhavig advertentiebureau (nog) niet zijn voldaan.
2.3. Een dossier kan pas in behandeling worden genomen wanneer deze compleet is. Een dossier is compleet wanneer de deelnemer een officiële melding heeft gedaan via het online meldformulier, en als alle correspondentie met betrekking tot het aangemelde geschil is toegezonden naar de Fraudehelpdesk. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van alle gegevens en informatie.
2.4. Voor het niet in behandeling nemen van dossiers kan de Fraudehelpdesk niet aansprakelijk worden gesteld indien door de deelnemer niet alle gevraagde informatie is verstrekt.
2.5. Aan de hand van het door de deelnemer aangeleverde dossier worden voorbeeldbrieven opgesteld. De voorbeeldbrieven worden via mail verzonden naar de deelnemer. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste en volledige informatie alsmede voor het tijdig doorgeven van wijzigingen.

3. Inbegrepen bij deelname

3.1. Indien de voorbeeldbrieven bij uw deelnamepakket is inbegrepen, heeft u recht op een eerste en tweede voorbeeldbrief in maximaal twee dossiers per kalenderjaar. Per kalenderjaar worden dus in totaal vier voorbeeldbrieven verstrekt. Raadpleeg de website voor meer informatie over de deelnamepakketten.
3.2. Ongeacht het deelnamepakket, hebben alle deelnemers toegang tot de IBAN-Check. Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden van de IBAN-Check voor meer informatie.

4. Niet inbegrepen bij deelname

4.1. Wanneer u bent gedagvaard door een bij de Fraudehelpdesk bekend advertentiebureau, kan op verzoek stukken worden opgesteld; een conclusie van antwoord, een conclusie van dupliek en een verklaring. Voor
het opstellen van deze stukken worden extra kosten in rekening gebracht. Voor het opstellen van een verklaring wordt voor deelnemers een gereduceerd tarief gehanteerd.
4.2. Wanneer het maximaal te verstrekken brieven per kalenderjaar worden overschreden, worden extra kosten in rekening gebracht. Raadpleeg de website voor de actuele tarieven voor de extra op te stellen brieven. Wanneer kosten zijn verbonden aan de extra op te stellen voorbeeldbrieven, zal altijd eerst contact worden opgenomen met de deelnemer. In overleg zal al dan niet een extra voorbeeldbrief worden opgesteld.

5. Betaling deelnemersbijdrage

5.1. Betaling is alleen mogelijk door middel van automatische incasso. Deelnemers dienen hiervoor het deelnameformulier dat na aanmelding via de e-mail is ontvangen te printen en ondertekend per post op te sturen.
5.2. De Fraudehelpdesk verstuurt de facturen via de mail. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste en volledige informatie alsmede voor het tijdig doorgeven van wijzigingen.
5.3. De kosten die worden gemaakt voor de diensten die niet bij deelname zijn inbegrepen worden gefactureerd en geschieden dus niet door middel van automatische incasso. De factuur wordt per post en/of per e-mail verstrekt aan de deelnemer.

6. Looptijd

6.1. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Het verzoek de lidmaatschap te beëindigen dient uiterlijk voor 1 december van elk jaar kenbaar te zijn gemaakt via post, e-mail of fax. Telefonische opzeggingen kunnen niet worden gehonoreerd. Een bevestiging van de opzegging wordt per mail verstrekt.
6.2. Deelnemers die zich aanmelden op of na 1 juli, betalen voor het lopende jaar slechts de helft van de jaarlijkse bijdrage. Het is dan alleen niet meer mogelijk voor het daaropvolgende kalenderjaar op te zeggen. Deelnemers zijn voor dat kalenderjaar de volledige jaarlijkse bijdrage verschuldigd. Opzegging kan dus pas aan het einde van dit termijn. Ook hier geldt dat de beëindiging uiterlijk voor 1 december kenbaar moet zijn gemaakt per post, e-mail of fax.

7. Uitsluiting deelname

7.1. Deelname is uitgesloten voor organisaties of instellingen die een acquisitiebureau exploiteren waarover de Fraudehelpdesk meldingen heeft ontvangen – en hierover de organisatie of instelling schriftelijk heeft ingelicht – in een periode van twee jaar voorafgaande aan de datum waarop de organisatie of instelling zich heeft aangemeld als deelnemer bij de Fraudehelpdesk.
7.2. Deelname is ook uitgesloten wanneer de aanmelder een natuurlijk persoon betreft die als directeur en/of feitelijk leidinggevende of medewerker aan een onderneming als hiervoor beschreven heeft deelgenomen.
7.3. Deelname is niet mogelijk na een strafrechtelijke veroordeling vijf jaar voorafgaande aan de aanvraag.
7.4. Wanneer met betrekking tot een deelnemer een situatie ontstaat als hiervoor beschreven, heeft de Fraudehelpdesk het recht om eenzijdig het deelnemerschap te beëindigen.

8. Wijzigingen algemene voorwaarden

8.1. De Fraudehelpdesk behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van de IBAN-Check te wijzigen of aan te vullen.
8.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van de Fraudehelpdesk en per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
8.3. Indien de deelnemer een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum, tenzij de Fraudehelpdesk heeft aangegeven dat de oude voorwaarden voor de deelnemer van kracht blijven.

9. Toepasselijk recht

9.1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
9.2. Voor zover door deze Algemene Voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de deelname bij de Fraudehelpdesk worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.