Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Er zijn de afgelopen dagen tientallen spam-e-mails op uw e-mailadres ontvangen!

Ziggo

Van: Ziggo_Klantenservice
Datum: 8 maart 2024 om 10:04:16 CET
Aan: *****@*****
Onderwerp: Er zijn de afgelopen dagen tientallen spam-e-mails op uw e-mailadres ontvangen!

Zi ggo

Bes te kl ant,

Kla chten: Malw ares en vir  ussen

Er zi jn de afgelo pen da gen tienta llen spa m-e-
ma ils op uw e-mai lad res ontv angen.

Wij rad en u a  an een ant iviru meg sprog ramma te
inst all eren.
Wij ki ezen d an de be ulk ste vo or u uit.

Kl ik h ier om aa n de sl wvn ag te ga ons an (Link)

Beda nkt vo or je loya  liteit aan Zi ggo.

Valse e-mail